اتاق اصناف استان کرمان

مرکز بازی های حرکتی و مهارتی تاما

emoji love

مرکز بازی تاما پر از بازی‌های منحصر به فرد و جذابه، بازی‌هایی که شما رو به بیشتر کار گروهی و جمعی وادار می‌کنه. سن و سال مهم نیست، اینجا می‌تونید از سستی و کرختی فاصله بگیرید و یه فعالیت بدنی سالم و مهیج همراه با کسب مهارت کار جمعی داشته باشید. هدف ما ایجاد محیطی پویا و پرنشاط برای تمام اعضای خانواده است، جایی که در اون خاطرات به یادموندنی ساخته میشه. پس تیم خودتو انتخاب کن ، بازی های مارو انجام بده ، رکورد بزن و لذت ببر.....

داسـتان هـای موفقیـت از قدیـم و بنـا بـر مقتضیـات، در هـر زمـان و مکانـی وجـود داشـته انـد. در عصـر حاضـر هـم همـه مـا روایـت هـای مختلفـی از مسـیر موفقیـت افـراد مختلفـی از اسـتیو جابـز و ایلان ماسـک تـا پرفسـور سـمیعی را شـنیده ایـم و خیلـی وقــت هـا هـم بـا خـود گفتــه ایم:اگـر آنهـا توانسـته انـد مـا هـم مـی توانیــم! . هـر چنـد ایـن رویکـرد نادرسـت نیسـت، امـا زیسـت بشـری بـرای هریـک از مـا شـرایط متفاوتـی را رقـم مـی زنـد کـه ایجـاب مــی کنــد زیســت جمعــی را تجربــه کنیــم و بســیاری از ایــن مســیرهای موفقیــت ثمــره تــاش جمعــی بنیانگــذاران یــک محصــول یــا شــرکت بــوده اســت و یــا همراهــی خانــواده (والدیــن، همســر و فرزنــدان) و دوســتان افــراد در مسـیر موفقیـت ایـن افـراد تاثیـر مهمـی داشـته اسـت. از ایـن رو تشـکیل و یـا عضویـت در گـروه ها(تیـم سـازی)، کارگروهـی و هـم افزایـی، رهبـری تیـم هـا و... همگـی توانمنـدی هایـی هسـتند کـه جـزو نیازمنـدی هایـی اساسـی در سـبک زندگـی امـروز مـا انسـانها قـرار دارنـد. در پاسـخ بـه ایـن نیـاز و حـل چالـش هـای مرتبـط بـا آن مرکز بازی های حرکتی مهارتی گروهی تامـا طراحـی شـده اسـت تـا در قالـب یـک تجربـه زیسـت جمعـی بتـوان برخـی از مهـارت هـای کارتیمـی را بـا چاشـنی رقابـت و هیجـان بـا نوجوانـان و جوانان بـه اشـتراک گذاشـت.

background

تامـــا

ما رویاهای ماجراجویانه شما را محقق می کنیم !

پشتیبانی : 32229124 − 034 | شنبه تا پنج شنبه ۸ الی ۱۱ - ۱۵ الی ۱۸

🇮🇷 برای استفاده از مطالب تاما، داشتن «هدف غیرتجاری» و ذکر «منبع» کافیست. © کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز بازی تاما می باشد.