از من بودن تاما شدن ...

ما رویاهای ماجراجویانه شما را محقق می کنیم !!

تاما
تاما
تاما
تاما
تاما
تاما
تاما

مرکز بازی تاما پر از بازی‌های منحصر به فرد و جذابه، بازی‌هایی که شما رو به بیشتر کار گروهی و جمعی وادار می‌کنه. سن و سال مهم نیست، اینجا می‌تونید از سستی و کرختی فاصله بگیرید و یه فعالیت بدنی سالم و مهیج همراه با کسب مهارت کار جمعی داشته باشید. هدف ما ایجاد محیطی پویا و پرنشاط برای تمام اعضای خانواده است، جایی که در اون خاطرات به یادموندنی ساخته میشه. پس تیم خودتو انتخاب کن ، بازی های مارو انجام بده ، رکورد بزن و لذت ببر.....

شهر ماجراجو
ترامپولین پارک
تاما بازی های تخصصی گروهی
مرکز بازی تاما
بیشتر
background
-blur
play-icon

مرکز بازی های حرکتی و مهارتی تاما

داسـتان هـای موفقیـت از قدیـم و بنـا بـر مقتضیـات، در هـر زمـان و مکانـی وجـود داشـته انـد. در عصـر حاضـر هـم همـه مـا روایـت هـای مختلفـی از مسـیر موفقیـت افـراد مختلفـی از اسـتیو جابـز و ایلان ماسـک تـا پرفسـور سـمیعی را شـنیده ایـم و خیلـی وقــت هـا هـم بـا خـود گفتــه ایم:اگـر آنهـا توانسـته انـد مـا هـم مـی توانیــم! . هـر چنـد ایـن رویکـرد نادرسـت نیسـت، امـا زیسـت بشـری بـرای هریـک از مـا شـرایط متفاوتـی را رقـم مـی زنـد کـه ایجـاب مــی کنــد زیســت جمعــی را تجربــه کنیــم و بســیاری از ایــن مســیرهای موفقیــت ثمــره تــاش جمعــی بنیانگــذاران یــک محصــول یــا شــرکت بــوده اســت و یــا همراهــی خانــواده (والدیــن، همســر و فرزنــدان) و دوســتان افــراد در مسـیر موفقیـت ایـن افـراد تاثیـر مهمـی داشـته اسـت. از ایـن رو تشـکیل و یـا عضویـت در گـروه ها(تیـم سـازی)، کارگروهـی و هـم افزایـی، رهبـری تیـم هـا و... همگـی توانمنـدی هایـی هسـتند کـه جـزو نیازمنـدی هایـی اساسـی در سـبک زندگـی امـروز مـا انسـانها قـرار دارنـد. در پاسـخ بـه ایـن نیـاز و حـل چالـش هـای مرتبـط بـا آن مرکز بازی های حرکتی مهارتی گروهی تامـا طراحـی شـده اسـت تـا در قالـب یـک تجربـه زیسـت جمعـی بتـوان برخـی از مهـارت هـای کارتیمـی را بـا چاشـنی رقابـت و هیجـان بـا نوجوانـان و جوانان بـه اشـتراک گذاشـت.

بازی ها
بیشتر
کـافه هــا
بیشتر
bubblebubble

کافه کتاب کامـا

کافه کتاب کاما مکانی است که می‌توانید در حالی یک فنجان چای یا قهوه به‌همراه یک تکه کیک نوش جان می‌کنید، برای ساعت‌هایی غرق در دنیای کتاب و بازی‌های فکری، مهیج و هیجان‌انگیز شوید و گذر زمان را از یاد ببرید.
محیطی آرام و دل نشین
کافی شاپ با منوی متنوع
کتاب های جدید و خواندنی
انواع بازی‌های فکری رومیزی
تعرفه هـا
بیشتر

مرکز بازی تاما

مرکز بازی تاما پر از بازی‌های منحصر به فرد و جذابه، بازی‌هایی که شما رو به بیشتر کار گروهی و جمعی وادار می‌کنه. سن و سال مهم نیست، اینجا می‌تونید از سستی و کرختی فاصله بگیرید.
انفرادی
تومان
(یک و نیم ساعت)
گروهی
تومان
(یک و نیم ساعت)
پرسش های متداول
بیشتر

ساعت کاری مرکز بازی تاما به چه صورت است ؟

شروع سانس های صبح ها : 8 صبح الی 9:30 الی 11 عصر ها : 15 الی 1۶:30 الی 18

ظرفیت هر سانس چند نفر است ؟

ظرفیت هر سانس بازی با سناریوهای بازی های گروهی 24 نفر می باشد.

خانم ها و آقایان چگونه می توانند از مرکز استفاده کنند ؟

روزهای زوج ویژه خانم ها و روزهای فرد ویژه آقایان می باشد.

برای رزرو سانس باید چکاری انجام داد؟

برای تهیه ی بلیت می توانید از قسمت خرید بلیط در سایت استفاده نمایید و یا با شماره ی ۰۳۴۳۲۲۲۹۱۲۴ تماس حاصل فرمایید.

مرکز بازی های حرکتی و مهارتی تاما

مرکز بازی تاما پر از بازی‌های منحصر به فرد و جذابه، بازی‌هایی که شما رو به بیشتر کار گروهی و جمعی وادار می‌کنه. سن و سال مهم نیست، اینجا می‌تونید از سستی و کرختی فاصله بگیرید و یه فعالیت بدنی سالم و مهیج همراه با کسب مهارت کار جمعی داشته باشید. هدف ما ایجاد محیطی پویا و پرنشاط برای تمام اعضای خانواده است، جایی که در اون خاطرات به یادموندنی ساخته میشه. پس تیم خودتو انتخاب کن ، بازی های مارو انجام بده ، رکورد بزن و لذت ببر.....

شهر ماجراجو

شهر ماجراجو جاییه که شما حس قدرت رو تجربه میکنید، اعتماد به نفستون میره بالا و می بینید که چقدر توانمندید. کلی بازی تعادلی، طنابی و صخره نوردی داره که دلیل هیجانی بودن این بازی میشه.

ترامپولین پارک

اینجا یک ترامپولین پارک معمولی و ساده منتظرتون نیست بلکه کلی بازی هیجان انگیز مثل والیبال فنری ،داج بال ، بسکتبال فنری و... منتظرتونه.

تاما بازی

اینجا کلی بازی گروهی داریم که شمارو کمک میکنه مهارتهایی مثل رهبری ، حل مسئله ، کار جمعی و.. رو یاد بگیرید و در زندگیتون استفاده کنید اگر با تیم هماهنگی وارد این بازی ها بشید کلی هیجان و اتفاقات خوب منتظرتونه.

ساعت کاری مرکز بازی تاما به چه صورت است ؟

شروع سانس های صبح ها : 8 صبح الی 9:30 - ۹:۳۰ الی 11 / عصرها : 15 الی 1۶:30 و ۱۶:۳۰ الی 18

ظرفیت هر سانس چند نفر است ؟

ظرفیت هر سانس بازی با سناریوهای بازی های گروهی 24 نفر می باشد.

خانم ها و آقایون چگونه از مرکز می توانند استفاده کنند ؟

روزهای زوج ویژه خانم ها روزهای فرد ویژه آقایون.

برای رزرو سانس باید چکاری انجام داد ؟

جهت روزو یا با شماره تلفن مرکز در ارتباط باشید یا در سایت بلیط تهیه بفرمایید.

مشاهده بیشتر
background

تامـــا

ما رویاهای ماجراجویانه شما را محقق می کنیم !

پشتیبانی : 32229124 − 034 | شنبه تا پنج شنبه ۸ الی ۱۱ - ۱۵ الی ۱۸

🇮🇷 برای استفاده از مطالب تاما، داشتن «هدف غیرتجاری» و ذکر «منبع» کافیست. © کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز بازی تاما می باشد.